Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – PT&Y Psycho coaching, Training & Yoga – September 2012

Artikel 1. Begrippen

1.1 Aanbetaling: de aanbetaling, zoals genoemd op het inschrijfformulier dat voorafgaand aan dit programma van PT&Y Psycho coaching, Training & Yoga door de aspirerende deelnemer moet worden ingevuld en ondertekend, die door die deelnemer voorafgaand aan genoemde programma dient te worden betaald om een plaats in dit programma te reserveren.

1.2 Algemene Voorwaarden: deze door PT&Y Psycho coaching, Training & Yoga gehanteerde algemene voorwaarden voor dit programma van PT&Y Psycho coaching, Training & Yoga, welke zijn gepubliceerd op de website van PT&Y Psycho coaching, Training & Yoga, www.psycho-coaching-and-yoga.com.
Deze algemene voorwaarden zijn ook altijd te lezen op http://www.psycho-coaching-and-yoga.com/algemene-voorwaarden/

1.3 Bedrijf: PT&Y Psycho coaching, Training & Yoga is gevestigd te ( 3451 PZ ) Vleuten aan de Paddenstoelenlaan 96 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 55519431. PT&Y Psycho coaching, Training & Yoga is onderdeel van RK Psycho Coaching, Training & Yoga.

1.4 Docent: de docent die door PT&Y Psycho coaching, Training & Yoga is aangesteld om de trainingen en workshops te geven.

1.5 Financiële Overeenkomst: de overeenkomst tussen PT&Y Psycho coaching, Training & Yoga en de aspirerende afnemer van de workshops en trainingen, waarin de wijze van betaling voor dit programma wordt vastgelegd.

1.6 Offerte: de vrijblijvende prijsopgave van PT&Y Psycho coaching, Training & Yoga dat voorafgaand aan de workshops en trainingen moet worden geaccordeerd voor de workshop of training plaats vindt.

1.7 Student: degene die de workshops en trainingen van PT&Y Psycho coaching, Training & Yoga volgt c.q. wenst te volgen.

1.8 Website: de website van PT&Y Psycho coaching, Training & Yoga: www.psycho-coaching-and-yoga.com

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op het deelnemen aan de workshops en trainingen. Door deelname aan de ze workshops of trainingen verklaart de student zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 PT&Y Psycho coaching, Training & Yoga kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website.

Artikel 3. Deelname

3.1 Studenten kunnen slechts deelnemen aan de workshops en trainingen nadat zij zijn ingeschreven, en zij vervolgens door PT&Y Psycho coaching, Training & Yoga schriftelijk zijn uitgenodigd aan de workshops of trainingen deel te nemen.

Artikel 4. Betaling en Prijzen

4.1 De geldende prijzen voor de workshops of trainingen zijn vermeld op de website.

4.2 De wijze van betaling van het inschrijfgeld voor de workshops of trainingen, inclusief een eventuele betalingsregeling, wordt door de aanvrager van de workshops of trainingen met PT&Y Psycho coaching, Training & Yoga overeengekomen door de offerte in te vullen en te ondertekenen.

Artikel 5. Annulering, Beëindiging en Uitstel deelname

5.1 Tot twee (2) maanden voor aanvang van de workshops of trainingen kan de student zijn / haar inschrijving daarvoor kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@psycho-coaching-and-yoga.com

5.2 Tot één (1) maand voor aanvang van de vooropleiding kan de student zijn / haar inschrijving daarvoor annuleren, in welk geval de eventuele aanbetaling niet wordt terugbetaald.

Artikel 6. Gezondheid

6.1 Door deelname aan de workshops of trainingen verklaart de student dat hij / zij zowel fysiek als geestelijk gezond is om deel te kunnen nemen aan het volledige lesprogramma. Bovendien dient de student in staat te zijn het leerproces van de groep te ondersteunen. De student kan door de docenten verzocht worden de workshops of trainingen voortijdig te verlaten indien blijkt dat de (geestelijke) gezondheidstoestand
van de betreffende student zodanig is dat deze een veilige en coherente leeromgeving compromitteert.

6.2 Door deelname aan de vooropleiding, verklaart de student zich er van bewust te zijn dat hij / zij te allen tijde verantwoordelijk is voor zijn / haar eigen gezondheid en welbevinden tijdens het volgen van de vooropleiding.

6.3 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6.1 behoudt PT&Y Psycho coaching, Training & Yoga zich het recht voor de student om aanvullende medische gegevens, of andere informatie, te verzoeken, om de ( geestelijke ) gezondheid van de betreffende student volledig te kunnen evalueren.

Artikel 7. Huisregels

7.1 Alle studenten moeten altijd de hierna volgende huisregels van PT&Y Psycho coaching, Training & Yoga volgen:

 

7.2 PT&Y Psycho coaching, Training & Yoga behoudt zich het recht voor studenten die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in artikel 7.1, niet naleven, de deelname van de betreffende student aan de workshops of trainingen te beëindigen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 PT&Y Psycho coaching, Training & Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade in welke vorm dan ook, verband houdende met, of voortvloeiende uit, het volgen van de workshops of trainingen.

8.2 De student zal op geen enkel moment PT&Y Psycho coaching, Training & Yoga, noch de docent, betrekken in een juridische procedure in verband met eventuele schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het volgen van de workshops of trainingen.

8.3 PT&Y Psycho coaching, Training & Yoga werkt alleen met een gecertificeerde docent en zorgt altijd voor workshops of trainingen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een workshop of training. Door deelname, aanvaardt de student dit risico op een blessure.

Artikel 9. Persoonsgegevens

9.1 PT&Y Psycho coaching, Training & Yoga verzamelt persoonsgegevens van de aanvrager van de workshop of training voor het bijhouden van haar ledenbestand en voor het uitvoeren van betalingsopdrachten. PT&Y Psycho coaching, Training & Yoga gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

9.2 PT&Y Psycho coaching, Training & Yoga geeft de persoonsgegevens van de aanvrager of studenten nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

10.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Eventuele geschillen verband houdende met deze Algemene Voorwaarden, dan wel het volgen van de vooropleiding bij PT&Y Psycho coaching, Training & Yoga, zullen bij uitsluiting worden beslecht door een erkende mediator in Utrecht.